Manga Lanxi Town

Lanxi Town - Poster

Lanxi Zhen,Legend of Luo Xiaohei: Lanxi Town,Blue Creek Town,Luo Xiaohei Zhan Ji: Lanxi Zhen,罗小黑战记·蓝溪镇,蓝溪镇,The Legend of Luoxiaohei: Lanxi Town

Lanxi Zhen tells the story of Lao Jun, Xuan Li, Qing Ning during the war. It shows a different world of demons and gods.
Loading...

Chapters

Loading...

Comments

Loading...